Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk


Platby, Ručné zapísanie platieb

SVB Správca 2008 (seriál) 18.11.2008

V článku sa budeme venovať popisu potrebných krokov bežnej evidencie platieb zadávaných ručne, v Nasledujúcich dieloch si popíšeme postup pre automatické načítanie z výpisu z banky.

Dokonalý prehľad o stave úhrad predpisov záloh získate len pravidelnou aktualizáciou platieb vlastníkov. K tomuto účelu je aj ručná možnosť zapísania uhradenej sumy podľa predpisu.

Formulár na zapísanie platby môžete otvoriť cez menu programu Financie->Platby->Zapísať platbu alebo pomocou tlačidiel na nástrojovej lište. Ďalšia z možností je použiť pravé tlačidlo myšky nad tabuľkou prehľadu platieb v hlavnom okne. Pre rýchlu prácu s formulárom je dostupná aj klávesová skratka Ctrl+Insert.

pridat platbu, okno

Zobrazené okno obsahuje niekoľko položiek. ich význam je nasledovný:

Byt zobrazuje aktuálne číslo vybratého bytu pre zapísanie platby. Toto číslo je možné prepísať a priradiť takto platbu inému bytu.
Meno vlastníka pre ktorého sa platba bude evidovať. Keďže na jeden byt môže byť v priebehu roku vedená evidencia aj pre viacej ako jedného vlastníka, táto položka umožňuje upresniť, komu sa má platba pripísať na účet.
Číslo účtu + kód banky je len informatívna položka pre prípadnú kontrolu čísla účtu, alebo po zapísaní čísla účtu umožňuje zadať účet do osobných údajov pre vybratého vlastníka
Dátum je dátum kedy bola platba pripísaná na účet v banke. Táto hodnota sa používa aj pre výpočte poplatkov z omeškania.
Suma zapisovanej platby. Môže byť kladná aj záporná, podľa toho o aký zápis sa jedná. V prípade vrátenia preplatku sa používa záporná a pri úhrade nedoplatku, platby podľa predpisu a pod. sa používa kladná hodnota.
Účel platby určuje ako neskôr program bude pracovať s danou platbou. Účel platby si vysvetlíme nižšie.
Opakovať dátum, posúvať mesiac... je zaškrtávacia položka, ktorá umožňuje opakovať dátum zadaný predchádzajúcemu vlastníkovi a umožňuje takto pri rovnakých dátumoch urýchliť zápis. Po vložení platby sa prejde automaticky na ďalší mesiac bez zapísanej platby a prepíše sa dátum. Zrušením zaškrtnutia tejto voľby je popisovaná funkcia zablokovaná.
Zatvárať okno po zápise položky do databázy. Zaškrtávacie políčko na obrázku nie je viditeľné ale nachádza sa pod rozbalenou ponukou s účelom platby.

Výberu účelu platby je potrebné venovať pozornosť, lebo podľa toho sa bude neskôr s platbou pracovať. Odporúčaný postup je, zadefinovať si používané texty pre platby v nastaveniach spoločenstva a používať len texty ktoré boli takto zadané. Je to aj z toho dôvodu, lebo program použitie platby vyhodnocuje podľa textu a aj rozdiel v popise ako napríklad pridaná medzera za slovo a podobne, identifikuje platbu ako úplne inú. Každá platba ktorej text sa nezhoduje s textom definovaným na špeciálne použitie, sa použije ako platba podľa predpisu záloh.

Pre vyrovnanie vyúčtovania sa musí pri vrátení preplatku použiť text štandardne nastavený ako Vrátenie preplatku, podobne pre nedoplatok Úhrada nedoplatku. Vždy je zobrazený len jeden z popísaných textov, podľa toho či vo vyúčtovaní predchádzajúceho roku bol preplatok alebo nedoplatok. Uvedená funkcia je v činnosti len v prípade, ak máte importované vyúčtovanie predchádzajúceho. V prípade ak vlastník požaduje ponechať preplatok na účte a použiť ho na úhradu predpisu, je potrebné zaznamenať takúto platbu ako Preplatok použitý ako platba.


(c) mMSoft, Ing. Michal Mikuláš, Všetky práva vyhradené.
Tento materiál je možné tlačiť len pre svoju vlastnú súkromnú potrebu bez toho, aby ste ich ďalej distribuovali.

Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk

NAJ.sk