Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk


Často kladené otázky, vypracovanie vyúčtovania

SVB Správca 2008 01.04.2008

V dnešnej časti by som rád uverejnil pár často kladených otázok a ich riešenie. Všetky otázky súvisia s problémami, ktoré sa môžu objaviť počas vypracovávania vyúčtovania v novej verzii programu SVB Správca 2008. V tejto časti sa zameriame prevažne na otázky okolo vyúčtovania vody.

1. Ako spravím korekciu merača domu podľa fakturovanej spotreby (stavu centrálneho merača vody)?

Korekcia spotreby podľa merača domu sa robí podobne ako tomu bolo aj vo verzii 1.8. Pribudla ale možnosť zapísať odpis stavu meračov aj pre domový merač. Ako prvé je potrebné zadať spotrebu alebo stav merača domu, zapíše sa cez denník meračov výberom karty "Merač domu". Tu sú zobrazené záložky s odpisom stavu pre studenú a teplú vodu. Stav sa zapisuje rovnako ako tomu bolo v prípade bytových meračov. Korekcia bytových meračov podla domového sa sa robí cez poslednú záložku s názvom "Korekcia merača domu". Tu sa zobrazí po zapísaní stavu domového merača vypočítaná spotreba domu a tiež spotreba bytov. Pre korigovanie spotreby bytových meračov podľa domového je potrebné kliknúť na tlačidlo "korekcia podľa domu" a potvrdiť tento úkon tlačidlom "Použiť". Ak sa súčet bytových meračov v tejto istej tabuľke sa prepíše na rovnakú hodnotu ako je stav domového tak korekcia prebehla úspešne.

2. Je potrebné zadávať cenu pre automatickú alebo ručne zadanú korekciu?

Nie, cena sa automaticky aktualizuje podľa zadaného obdobia za ktoré zapisujete korekciu. Cena sa aktualizuje podľa tabuľky "Cena vody", kde zadávate aj cenu za studenú alebo teplú vodu.

3. Ako majú byť správne nastavené položky predpisu aby bolo možné použiť prepočet tepla na teplú vodu podľa vyhlášky č.630/2005?

V predpise musíte mať zadefinované dve položky. Jedna reprezentuje vodu na teplú vodu a druhá teplo na teplú vodu. Správne musí byť nastavený typ a merná jednotka položky. V prípade Vody použitej na ohrev teplej vody musí byť typ položky nastavený na TÚV a merná jednotka na m3. v prípade tepla použitého na ohrev teplej vody musí mať položky typ nastavený na TTV a merná jednotka musí byť na m3.

Potom už len postačuje zapísať stav meračov teplej vody, zadať cenu za studenú vodu čo bola použitá na ohrev (bez nákladov na ohrev, len cenu rovnakú ako je za studenú vodu). V sprievodcovi vyúčtovaním je potrebné nastaviť automatické prepojenie na tabuľku teplej vody (v kroku 4) a v koku číslo 5 zadať fakturovanú sumu za spotrebované teplo na teplú vodu. Pri výpočte vyúčtovania sa každému vlastníkovi podľa jeho spotreby vody vypočíta aj teplo použité na spotrebované množstvo vody.

4. Ako zmením pozíciu položky v predpise?

Pod tabuľkou kde sa vytvára vyúčtovanie vedľa tlačidiel pridať, alebo odobrať riadok sú dve šípky. Kliknutím na príslušnú šípku sa presunie riadok o jednu pozíciu nahor, alebo nadol (podľa obrázku šípky na tlačidle).

5. Čo mám robiť ak sprievodca alebo denník meračov pri korekcii píše chybu v zmysle, že sa nepodarilo vypočítať vyúčtovanie vody, alebo je nedostatok údajov pre výpočet?

Potrebné je skontrolovať správnosť zadaných dátumov v prípade prihlásenia vlastníka a dátumov odpisov. Musí platiť nasledovné:
  • Dátum prihlásenia vlastníka musí byť zhodný s odpisom vody v prípade ak sa menil vlastník počas roku. V dátum prihlásenia musí byť zapísaný aj odpis vody.
  • V prípade vlastníkov prihlásených už v predchádzajúcich rokoch dátum môže byť starší ako je 1.1 roku v ktorom vypracovávate vyúčtovanie
  • Dátum odpisov musí byť rovnaký ako je obdobie za ktoré sa vypracováva vyúčtovanie, napríklad ak je obdobie vyúčtovania od 1.1.2007 do 31.12.2007, musí byť zapísaný odpis stavu ku 1.1 a aj ku 31.12.2007


(c) mMSoft, Ing. Michal Mikuláš, Všetky práva vyhradené.
Tento materiál je možné tlačiť len pre svoju vlastnú súkromnú potrebu bez toho, aby ste ich ďalej distribuovali.

Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk

NAJ.sk