Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk


Zmena cien elektriny

Správy 03.12.2007

Dňa 30. 11. 2007 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR (ÚRSO) schválil nové ceny pre odberateľov elektriny v domácnosti na rok 2008. Najväčšie zvýšenie cien je pre zákazníkov Stredoslovenskej energetiky, najmenej sa ceny zmenia pre zákazníkov západoslovenskej energetiky.

Západoslovenská energetika a.s.

Priemerná cena elektriny spoločnosti ZSE Energia, a.s., pre zákazníkov v segmente domácnosti v roku 2008 vzrastie v priemere oproti tomuto roku o 1,95 %.

Stredoslovenská energetika a.s.

Cena elektriny pre domácnosti na strednom Slovensku v roku 2008 vzrastie v priemere o 3,84%. Sadzby D1 a D2, zaznamenajú pokles približne o 2 %. Sadzba pre priamo výhrevné vykurovanie D37, ktorá bude aj v roku 2008 predstavovať druhú najnižšiu sadzbu v ponuke SSE, naopak vzrastie v priemere o 14,7 %.

Najvýhodnejšou sadzbou SSE pre odberateľov elektriny v domácnosti ostáva sadzba D25, ktorá je určená pre domácnosti s akumulačným elektrickým vykurovaním. Sadzba D25 vzrastie medziročne len o 0,4%, pričom cena v nízkej tarife sa medziročne nezmení.

Východoslovenská energetika a.s.

Priemerná cena elektriny pre zákazníkov (domácnosti) Východoslovenskej energetiky a.s. (VSE) na rok 2008 vzrastie oproti tomuto roku v priemere o 3,15%.

V jednotarifných sadzbách ŠTANDARD MAXI a ŠTANDARD MINI došlo k nárastu priemernej ceny o 3,3%. V dvojtarifných sadzbách AKU MINI a AKU MAXI dochádza pre rok 2008 k nárastu ceny za elektrinu v priemere o 2,3%. Sadzba KOMPLET určená pre zákazníkov s priamovýhrevným elektrickým vykurovaním ostáva naďalej výhodnejšia oproti už spomenutým sadzbám, a to napriek zvýšeniu ceny o 5,7 %.

VSE sa chce podieľať na zvyšovaní energetickej efektívnosti u svojich zákazníkov. Podporuje preto ekologický spôsob vykurovania a zavádza novú sadzbu pre domácnosti EKO DOM. Je určená pre zákazníkov, ktorí v domácnostiach využívajú tepelné čerpadlo. Prináša im najnižšiu priemernú cenu za elektrinu spomedzi všetkých ponúkaných sadzieb. Doba platnosti nízkej tarify u sadzby EKO DOM je 22 hodín denne.


Spracované podľa tlačových správ
VSE a.s., SSE a.s. a ZSE a.s.


(c) mMSoft, Ing. Michal Mikuláš, Všetky práva vyhradené.
Tento materiál je možné tlačiť len pre svoju vlastnú súkromnú potrebu bez toho, aby ste ich ďalej distribuovali.

Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk

NAJ.sk