Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk


Vyúčtovanie nákladov - 6. časť

SVB Správca 2008 (seriál) 25.05.2010

V kroku 6, sprievodcu vyúčtovaním je možné zadať údaj o vyúčtovaní za predchádzajúce obdobie (v prípade ak predchádzajúci rok nebol vyúčtovaný v programe SVB Správca), alebo overiť už importované údaje z predchádzajúceho obdobia.

Údaje o vyúčtovaní nákladov za predchádzajúci rok je možné vložiť do databázy dvomi spôsobmi:

  • Pomocou importu údajov celého vyúčtovania, tento spôsob bol popísaný v tomto článku.
  • Doplniť údaje o vyúčtovaní dodatočne, v kroku 6 sprievodcu vyúčtovaním.
Prvý spôsob bol už popísaný v uvedenom článku, preto sa v tejto časti budeme venovať len možnosti vloženia údajov vyúčtovania cez sprievodcu vyúčtovaním. Túto možnosť nájdete v kroku 6, je to ďalšia karta za tabuľkou v ktorej sa zadáva celková spotreba pre jednotlivé položky. Ako je zobrazené aj na nižšie uvedenom obrázku, okrem mena a príslušného ID vlastníka, je v tabuľke stĺpec so sumou vyúčtovania (preplatok, nedoplatok), vyrovnanie vyúčtovania (informácia o tom či sa preplatok vrátil, alebo či bol nedoplatok zaplatený) a celkový rozdiel uvedených súm.

tabuľka, krok 6

Túto tabuľku je vhodné využiť v prípade, pokiaľ vytvárate vyúčtovanie v programe SVB Správca prvý krát. Vtedy ešte nie je možné použiť možnosť importu zo súboru za predchádzajúce obdobie, lebo takýto súbor ešte nebol vytvorený. Preto, aby bolo vypracované vyúčtovanie kompletné, stačí vpísať do tejto tabuľky sumu vyúčtovania od predchádzajúceho správcu a údaj o tom či boli vrátené preplatky a uhradené nedoplatky. Takto sa v liste vyúčtovania, v časti rekapitulácia, zobrazia údaje správne a do celkového vyúčtovania sa započíta aj suma nedoplatku alebo preplatku z predchádzajúceho obdobia.

V prípade ak už boli údaje o vyúčtovaní importované (prvý spôsob), je v tomto kroku možné hromadne skontrolovať či sú všetky vyúčtovania vyrovnané, prípadne zobrazené údaje editovať.

obrazok, obnoviť povodne udaje o vyuctovani

Pôvodné údaje po predchádzajúcej editácii je možné v tabuľke obnoviť cez menu, ktoré sa zobrazí kliknutím na pravé tlačidlo myšky. V tomto prípade sa aktualizuje úplne celá tabuľka s údajmi a všetky vykonané zmeny sa stratia. Obnovia sa pôvodné údaje, tak ako sa importovali do programu zo súboru za predchádzajúce obdobie.


(c) mMSoft, Ing. Michal Mikuláš, Všetky práva vyhradené.
Tento materiál je možné tlačiť len pre svoju vlastnú súkromnú potrebu bez toho, aby ste ich ďalej distribuovali.

Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk

NAJ.sk