Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk


Vyúčtovanie nákladov - 4. časť

SVB Správca 2008 (seriál) 27.04.2010

V tejto časti sa budeme venovať popisu, ako vytvoriť súboru pre import údajov o spotrebe energií. Táto možnosť urýchľuje vkladanie údajov o spotrebe vlastníkov hlavne v prípade ak sú údaje vyúčtované externe (napríklad cez MS Excel) a potrebujete ich rýchlo vložiť do programu.

Údaje o spotrebe energií je potrebné mať pripravené v súbore s príponou csv. Jedná sa o textový súbor, v ktorom sú stĺpce oddelené bodkočiarkou, tento súbor je možné vytvoriť napríklad nasledujúcim spôsobom:

Použitie programu MS Office - Excel, Open Office - Calc, ...

Postup vytvorenia súboru bude zameraný na vytvorenie v tabuľkovom editore ako je program MS Office - Excel alebo voľne šíriteľný Open Office - Calc. Postupujeme rovnako ako v prípade keď vytvárame ľubovoľnú tabuľku s údajmi, nebudeme nastavovať formátovanie buniek ako je, font textu, podfarbenia a podobne, lebo po exporte do csv súboru sa údaje o formátovaní vôbec neprenášajú.

Postup vytvorenia súboru a vloženie údajov pre import:
  • 1. Otvorte prázdny hárok (tabuľku).
  • 2. Do bunky s indexom 1A vložte text "ID vlastníka", do bunky 1B text "Spotreba". Tieto texty sa neskôr použijú pri identifikácii stĺpcov počas importu údajov do programu SVB Správca (slúžia ako pomôcka pre správne priradenie stĺpcov). Text popisu stĺpcov môže byť ľubovoľný.
  • import udajov

  • 3. Do stĺpca ID vlastníka vložte ID čísla vlastníkov (nájdete ich napríklad v hlavnom okne programu, v tlačových zostavách a pod.) v tvare xxxxxx-xxx, teda napríklad 010012-002 a pod. Podľa týchto čísel program identifikuje, komu sa má príslušná spotreba priradiť.
  • 4. Do stĺpca "Spotreba" je potrebné vpísať spotrebu každého vlastníka (spotreba sa môže do buniek vložiť aj ako odkaz na iné hárky v programe excel kde sú už tieto údaje vypočítané a pod.)
  • 5. Zapísané údaje exportujte do súboru csv. (V programe excel cez menu Súbor->Uložiť ako... + výber typu súboru ako "CSV (oddelený čiarkmi)", pre Open Office Súbor->Uložiť ako... + výber typu súboru ako "Text CSV")
V tomto momente sme úspešne vytvorili súbor s údajmi pre import do programu SVB Správca. Vytvorenie takéhoto súboru je výhodné hlavne v prípade, pokiaľ počítate náklady na vodu, teplo a pod cez program Excel. V tomto prípade postačuje vytvoriť tabuľku popísaného formátu, s prepojením na Vašu tabuľku s vypočítanou spotrebu a takto vytvorenú tabuľku exportovať do csv súboru.

open office tabulka

Po exporte, môže takto vytvorený súbor mať nasledujúci výpis:

ID vlastnika;Spotreba
010012-002;1258,5
020012-001;500

Použitie editoru textových súborov

Ako bolo spomenuté, CSV súbor je obyčajný textový súbor v ktorom sú jednotlivé stĺpce oddelené bodkočiarkami, preto je tento súbor možné vytvoriť jednoducho v ľubovoľnom programe na vytváranie txt súborov. Štandardne je v systéme Windows na tento účel možné použiť program "Poznámkový blok". Je ale potrebné dodržať formát a usporiadanie stĺpcov, podľa uvedenej ukážky csv súboru. Tento spôsob je vhodné použiť v prípade, ak máte z nejakého dôvodu údaje o spotrebe vlastníkov bytov už vopred uložené elektronicky v súbore. (napríklad tieto údaje ste obdržali od firmy ktorá Vám vykonala vyúčtovanie tepla v elektronickej forme, alebo podobne).

Príklad

Na nižšie uvedenom linku nájdete vytvorený csv súbor popisovaný v článku ako príklad.

Príklad vytvoreného csv súboru stiahnete kliknutím sem.


(c) mMSoft, Ing. Michal Mikuláš, Všetky práva vyhradené.
Tento materiál je možné tlačiť len pre svoju vlastnú súkromnú potrebu bez toho, aby ste ich ďalej distribuovali.

Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk

NAJ.sk