Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk


Vyúčtovanie nákladov - 3. časť

SVB Správca 2008 (seriál) 20.04.2010

V tretej časti bloku venovanom vyúčtovaniu nákladov na bývanie si popíšeme možnosti vloženia spotreby položiek ÚK, TUV, SV, alebo tých kde je spotreba zadávaná vlastnou sumou na každý byt. Tiež si popíšeme ako vložiť do vyúčtovania hodnotu spotreby z denníka meračov.

Krok 4 sprievodcu vyúčtovaním umožňuje vložiť prepojenie na tabuľku denníka meračov alebo zapísať náklady na jednotlivé byty pre položky, ktoré sa vyúčtovávajú vlastnou sumou na byt.

Prepojenie na denník meračov pre SV, UK, TUV

V prípade ak ste pre evidenciu vody používali denník meračov a je v ňom vypracované aj vyúčtovanie vody, je možné v tomto kroku nastaviť prepojenie na údaje vyúčtovania denníka meračov. Prepojenie tabuliek nastavte kliknutím na tlačidlo možnosti a výberom položky z menu "Prepojiť SV (TUV) s tabuľkou spotreby"

prepojenie na dennik meracov

Po výbere tejto možnosti sa miesto spotreby v tabuľke zobrazí text AUTO-SV, AUTO-TUV alebo AUTO-UK. Text v tabuľke označuje prepojenie s tabuľkou spotreby vody a automatický výpočet hodnôt.
Zmena (výber) položky pre ktorú nastavujete prepojenie na tabuľku spotrieb, sa vykoná kliknutím na jej názov v zozname v pravej časti zobrazeného okna. Podľa vybratej položky je v menu vždy sprístupnená len príslušná možnosť na prepojenie s tabuľkou. To znamená, ak kliknete napríklad na položku reprezentujúcu studenú vodu, tak cez tlačidlo možnosti je dostupné len prepojenie na tabuľku spotrieb SV a pod.

Vloženie údajov vypočítaných mimo programu SVB Správca

V prípade ak máte vypracované vyúčtovanie v externom programe (MS Excel a podobné), uložíte tieto údaje do súboru s príponou *.csv (v špeciálnom formáte - bude popísaný neskôr), potom je možné takéto údaje importovať do programu SVB Správca a použiť pre vypracovanie vyúčtovania.

menu, položka import

Ostatné možnosti

V prípade ak vkladáte do tabuľky spotrebu bytu v kWh (GJ), postačuje zadať do tabuľky len spotrebu bytov. Celková spotreba domu sa zadáva v ďalšom kroku (krok 5), kde sa zadávajú všetky faktúry za dom. Tu sa vložia celkové náklady pre vybratú položku v Eur a celková spotreba domu. Z týchto údajov sa potom automaticky prepočítajú náklady v Eur na jednotlivé byty.

V prípade ak ste pre vyúčtovanie vody nastavili pri tvorbe predpisu ako MJ údaj osm, tak hodnotu osobomesiacov možete vložiť do stĺpca pre SV alebo TUV pomocou menu cez tlačidlo možnosti. V tejto tabuľke sa tiež zadáva spotreba tepla pre všetky ostatné dostupné možnosti vyúčtovania. Zadáva sa tu napríklad počet dielikov pre pomerové merače, pre výpočet cez plochu bytu sa v tomto kroku overí správnosť plochy použitej pre výpočet, prípadne je možné zadať priamo náklady na spotrebu vody, tepla a pod. (v Eur na byt). Merná jednotka v predpise záloh musí byť pre tento prípad nastavená ako byt.

Rovnaký postup platí aj pre všetky ostatné položky, ktoré majú nastavený typ na Z a MJ majú nastavenú na hodnotu - byt alebo byt vlastná hodnota, ak sa zobrazia v zozname v pravej časti dialógového okna.


(c) mMSoft, Ing. Michal Mikuláš, Všetky práva vyhradené.
Tento materiál je možné tlačiť len pre svoju vlastnú súkromnú potrebu bez toho, aby ste ich ďalej distribuovali.

Vytlačené zo stránky www.mmsoft.sk

NAJ.sk