SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Predpis záloh a poplatkov, Vytvorenie nového predpisu

SVB Správca 2008 (seriál) 14.10.2008

Keďže už vieme ako vytvoriť tabuľku konštánt a budem predpokladať, že máme vytvorené aj nejaké konštanty, budeme v tejto časti pokračovať už samotným vytvorením predpisu záloh pre jedného vlastníka. (Pripravíme si šablónu, ktorú neskôr použijeme pre všetkých vlastníkov bytov)

Ak ešte nebol vytvorený žiaden predpis, tak pri otvorení okna pre editáciu predpisu sa zobrazí sprievodca s krátkym postupom čo treba urobiť ako prvé.

sprievodca predpisom

Ako bolo už v minulých dieloch naznačené, predpis člení všetky položky do skupín. Z tohoto dôvodu je potrebné vytvoriť aspoň jednu skupinu aby bolo možné vkladať nové položky. Novú skupinu môžete vytvoriť kliknutím na tlačidlo "Vytvoriť skupinu" v prvom bode sprievodcu alebo v hornej časti okna kde sú uvedené skupiny predpisu kliknutím na tlačidlo "Pridať". Po zadaní názvu prvej skupiny je už možné vkldať nové položky. V prípade potreby vložiť ďalšie skupiny postupujte rovnako.

Po odblokovaní prázdneho predpisu je už v prvej skupine vložená nová, prázdna, položka. O každej položke predpisu je potrebné zadať nasledujúce údaje:
  • Názov - názov položky rovnakého charakteru musí byť v každom predpise rovnaký. Inak program vypracuje vyúčtovanie nesprávne. Tým je myslené napríklad to, že ak prvý vlastník bude mať položku SV s názvom "studená voda" tak aj každý ďalší vlastník musí mať položku SV s názvom "studená voda". Položky s rovnakým názvom sa považujú za rovnaké
  • Prepočet cez - je len informácia cez aký parameter sa záloha počíta.Napríklad pomocou osôb v byte (OS) a pod.
  • Cena za JM - určuje cenu za jednotkové množstvo
  • JM - počet jednotiek daného množstva
  • Spolu - celková záloha na položku
  • Typ - určuje typ položky pre výpočet vyúčtovania
  • MJ - merná jednotka pre výpočet vyúčtovania
  • FS - fakturačná skupina do ktorej je položka zaradená. Ako východzia hodnota je skupina 1.

Vloženie novej položky prepojenej na konštanty

Kliknite pravým tlačidlom na myške v oblasti tabuľky predpisu. Zo zobrazeného menu vyberte možnosť "Prepojenie s konštantami". Otvorí sa okno, v ktorom je zoznam zapísaných konštánt. Vyberte potrebnú konštantu kliknutím na jej názov. Pred jej vložením do predpisu je ešte potrebné nastaviť pomocou akého parametru sa ma prepočítať celková záloha na položku. (Napríklad počet osôb v byte, plocha UP alebo CP a pod.) Vloženie do predpisu potvrdíte kliknutím na tlačidlo "Použiť".

prepojenie konštánt

Nová prepojená položka sa vložila do predpisu a celková suma predpisu sa aktualizovala. Podobne vložte aj ostatné položky ktoré potrebujete prepojiť.

Vloženie novej položky bez prepojenia na konštanty

Okrem prepojených položiek v niektorých prípadoch je výhodné aj použiť položky bez prepojenia. Napríklad v prípade záloh na vodu (SV, TUV), tepla (UK, TTV) a pod. V tomto prípade v okamihu vytvárania tzv. šablóny predpisu treba zadať novú položku len s názvom a parametrom ako Typ, MJ a FS. Sumu zálohy ešte nezadávajte, lebo pri nastavení každému vlastníkovi sa neaktualizuje a bude ju nutné aj tak dodatočne opraviť.

Novú položku vložíte kliknutím na tlačidlo "Pridať riadok" a editáciou údajov v riadku s názvom "Nová položka". Týmto postupom vložíte všetky ostatné neprepojené položky.

Ak potrebujete položku presunúť na inú pozíciu v predpise, napríklad položku ktoú ste vložili ako poslednú potrebujete dať na prvé miesto, použite šípky, umiestnené vedľa tlačidla "Pridať riadok".

V tomto okamihu je pripravený nový predpis pre prvého vlastníka. Ako posledné je potrebné zadať dátum platnosti predpisu a prípadne napísať poznámku. Všetky údaje je možné doplniť aj neskôr (okrem dátumu platnosti, ten sa musí zadať už pred prvým "použitím" predpisu - teda pred kliknutím na tlačidlo použiť). Každá zmena dátumu predpisu spôsobí vytvorenie jeho novej kópie. Viac o nastavený predpisu všetkým vlastníkom si popíšeme v ďalšej časti.