SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Predpis záloh a poplatkov, Úvod

SVB Správca 2008 (seriál) 23.09.2008

Predpis záloh je jedna z hlavných funkcií programu SVB Správca. Aby ste pri jeho tvorbe ušetrili čo najviac času je vytváranie predpisu pripravené tak, aby ho bolo možné čo najviac automatizovať. Ako na to, sa pokúsime vysvetliť v najbližších dieloch venujúcim sa vytváraniu predpisu.

"Hlavná myšlienka" pre predpis záloh a poplatkov je v tom, že všetky položky sú delené do skupín, preto pri vytváraní nového predpisu potrebné vytvoriť aspoň jednu. Skupinové členenie položiek je zavedené pre prehľadnejšie rozdelenie položiek podľa ich významu. (napr. jedna skupina pre položky zálohové, ďalšia skupina pre stále platby a pod.) Podľa tohoto členenia sa potom položky delené aj v tlačenej forme.

Pre rýchlejšie vytvorenie predpisu je možné využiť tabuľku konštánt. Jednotlivé položky predpisu sa budú v tomto prípade odkazovať na konštanty a vždy sa prepočítajú podľa aktuálnych parametrov bytu alebo osobných údajov vlastníka. Nie každú položku je ale vhodné počítať automaticky pomocou konštánt. Pre tento prípad je možné vložiť do predpisu položku, ktorá sa nebude odkazovať na konštanty a výšku jej zálohy je možné zapísať samostatne pre každého vlastníka. Nevýhoda takejto položky je ale v tom, že výšku zálohy je potrebné zadať samostatne každému vlastníkovi. Ako snaha o zjednodušenie výpočtu záloh pre tento druh položiek je možné použiť automatický výpočet záloh, podľa skutočných nákladov z vyúčtovania predchádzajúceho obdobia. V prípade ak program SVB Správca používate prvý krát, tak tento výpočet ale nie je možné použiť (nemáte vytvorené vyúčtovanie predchádzajúceho roku).

Odporúčaný postup pre vytvorenie prvého predpisu v novom súbore

Ak potrebujete vytvoriť v novom súbore spoločenstva predpis pre všetkých vlastníkov, je doporučený nasledujúci postup (podrobnejší postup pre jednotlivé body bude zverejňovaný postupne v ďalších dieloch):
  • Vytvorenie konštánt - vhodné pre položky predpisu kde sa záloha počíta podľa plochy bytu (UP, CP), počtu osôb, počtu meračov a pod.
  • Vytvorenie prvého predpisu pre jedného vlastníka - Doporučený postup je vytvoriť prvý predpis v ktorom zapíšete všetky položky (prepojená aj neprepojené na konštanty). Keď budete mať tento predpis pripravený (stačí mať vložené prepojené položky na konštanty, vložené neprepojené položky s nulovou zálohou a nastaviť dátum začiatku platnosti predpisu), je možné takúto "šablónu" nastaviť každému vlastníkovi bytu. Neskôr je potom možné upraviť zálohy pre neprepojené položky.
  • Nastaviť predpis každému vlastníkovi - nastavte dátum platnosti, zaškrtnite políčko nastaviť každému vlastníkovi a dajte predpis "Použiť"
  • Upravte zálohu pre neprepojené položky
Postupovať samozrejme môžete aj podľa vlastného uváženia, tento postup je len doporučením na čo najrýchlejšie vytvorenie predpisu.

Vytvorenie ďalšieho predpisu

Pri zmene výšky záloh (napr. z dôvodu zmeny cien a pod.) je možné veľmi jednoducho vytvoriť ďalší predpis. V už vytvorenom predpise, ktorý platil naposledy zmeníte dátum platnosti pre jedného vlastníka na nový dátum. Kliknutím na tlačidlo "Použiť" vytvoríte kópiu pôvodného predpisu. Túto kópiu teraz môžete ďalej upraviť. Možné sú v princípe dva postupy:
  • Zmeníme len položky kde sa mení záloha - pre položky kde záloha ostane v pôvodnej výške nebudeme robiť žiadne úpravy. Prepojenie položky ponecháme na pôvodnú konštantu. Len pre položky kde sa mení výška zálohy vytvoríme novú konštantu. Tento postup je rýchlejší ale prináša neskôr neporiadok v konštantách. Takto sa stane, že jedna konštanta je použitá vo viacerých predpisoch a neskôr strácate prehľad kde je použitá a kde nie. V prípade prepísania hodnoty konštanty sa potom automaticky ovplyvňujú predpisy aj s dvomi dátumami platnosti. Preto tento postup aj keď je rýchlejší, NEDOPORUČUJEM.
  • Vytvoríme prepojené položky nanovo - všetky prepojené položky na tabuľku konštánt vymažete z nového predpisu, vytvoríte novú konštantu s rovnakým názvom a nanovo vložíte do predpisu. Takto zabezpečíte, že sa dva predpisy z rôznou platnosťou nebudú v prípade neskorších zmien ovplyvňovať.
Po úprave "šablóny predpisu", rovnako ako v prípade vytvárania nového, na záver označte možnosť použitia predpisu pre každého vlastníka a potvrďte kliknutím na tlačidlo "použiť". Takto sa predpis nastaví pre každého vlastníka domu s novou platnosťou. Ako posledné treba ešte upraviť zálohu neprepojených položiek (majú momentálne nastavenú sumu ako bola v prvom predpise, tzv. šablóne).

Ako podrobnejšie postupovať v jednotlivých bodoch, ktoré tu boli práve spomenuté si popíšeme v nasledujúcich častiach.