SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Parametre spoločenstva, 2 časť (Texty)

SVB Správca 2008 (seriál) 19.08.2008

Každý používateľ programu SVB Správca má možnosť podľa svojich požiadaviek zmeniť texty použité v predpisoch, vyúčtovaní, vyúčtovaní vody alebo ako identifikátor platby. Ako a kde je možné tieto texty zmeniť sa pokúsime priblížiť v tejto časti seriálu.

Možnosť nastavenie textu výstupných zostáv je rozdelená na niekoľko kariet, podľa ich účelu.

Výstupné zostavy

vystupne zostavy

V karte "výstupné zostavy" je možné zmeniť nadpis vytlačeného predpisu alebo vyúčtovania. Štandardne sa pre predpis záloh používa nadpis "Predpis záloh a poplatkov". Pre vyúčtovanie sú dostupné dva nadpisy. Hlavný nadpis je v liste vyúčtovania zobrazený väčším písmom, podnadpis je menší. Text hlavného nadpisu je štandardne nastavený ako "Vyúčtovanie" a text podnadpisu je štandardne ako "skutočných nákladov za služby spojené s bývaním".

hlavicka vyuctovania

Okrem nadpisov v tejto karte je možné zapnúť spôsob výpisu položiek predpisu. Dostupné sú tieto možnosti:
  • Podrobný rozpis sumy položiek - v predpise sa vždy suma zálohy vypíše aj s cenou za jednotkové množstvo a počet jednotiek.
  • obr

  • Vždy len celkovú sumu - počet jednotiek a jednotkové množstvo sa netlačí, vždy sa vytlačí len celková záloha za položku.
  • obr

  • Ak je JM rovné 1 netlačiť podrobnosti - suma zálohy sa rozpíše podrobne len ak počet merných jednotiek je iný ako 1, inak sa vytlačí len celková suma zálohy
  • foto

Texty

texty

Na karte "texty" je možné nastaviť texty použité ako nadpisy pre skupiny položiek vo vyúčtovaní, spôsob tlače skupiny položiek stálych platieb alebo texty pre vyúčtovanie nákladov na vodu.

Nadpis skupín vyúčtovania
Časť - zálohové platby - definuje nadpis skupiny zálohových položiek v predpise. Patria sem všetky položky typu Z, SV, TUV, UK a pod.
Časť - fond opráv - Nadpis skupiny položiek patriacich do fondu opráv. Sú to všetky položky ktoré boli v predpise definované ako FO.
Časť - ostatné platby - Nadpis skupiny položiek ktoré nepatria do žiadnej inej skupiny. Bežne sú v tejto skupine zaradené položky typu S
Časť - mimoriadne náklady - Nadpis skupiny položiek ktoré ste zadali v sprievodcovi vyúčtovaním ako "nové položky do vyúčtovania". Sú to položky ktoré neboli definované nikde v predpise ale boli doplnené len počas vytvárania vyúčtovania.

svb spravca

Možnosti skupín SVB, S
Pokiaľ je možnosť “Tlačiť čísla použitých položiek predpisu pre výpočet celkových nákladov skupiny“ zaškrtnutá, vytlačené riadky 3a a 3b v skupine označenej číslom 3 budú rozdelené na jednu položku ktorá bude udávať súčet všetkých položiek typu S (Stála platba), druhá položka bude udávať súčet položiek typu SVB.

Pokiaľ je zaškrtnutá aj druhá možnosť, tak pod textom identifikujúcim súčet položiek na správu spoločenstva (SVB) a stále platby (S), sa vytlačí názov skupiny podľa predpisu záloh alebo automatický text identifikujúci v ktorej skupine v predpise sa spočítané položky nachádzali. Vytlačí sa ich poradové číslo.

V prípade ak uvedené možnosti nebudú zaškrtnuté, všetky položky typu SVB a S sa spočítajú do jednej a vytlačia sa do riadku z označením “Ostatné náklady“.

svb spravca

Vyúčtovanie nákladov na vodu
Táto voľba umožňuje zmeniť text nadpisu pre vyúčtovanie vody vo výpise spotreby a nákladov na vodu.

svb spravca

Poplatky z omeškania
Určuje nadpis časti poplatkov z omeškania v zostave výpisu platieb.