SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Často kladené otázky - Vypracovanie vyúčtovania

SVB Správca 29.05.2007

Pred tým ako začneme sériu článkov zameranú na popis sprievodcu vyúčtovaním a postupu vypracovania vyúčtovania (z časových dôvodov nie je toto možné stihnúť formou seriálu), v tejto časti spomeniem najčastejšie kladené otázky k tejto téme a všetko čo je vhodné aby bolo spracované ešte pred zadávaním posledných údajov do sprievodcu.

Čo všetko musím mať zadané pred spustením sprievodcu?

Pred spustením sprievodcu tvorby vyúčtovania je vhodné mať vypracované a zadané nasledujúce údaje:
1. Správne nastavené predpisy záloh (správne nastaviť typ a mernú jednotku položiek, nakoľko tieto údaje sú potrebné pre výpočet skutočných nákladov). Tiež nezabudnite skontrolovať či všetky položky rovnakého názvu vo všetkých predpisoch majú rovnaký typ a MJ. Inak sprievodca nepovolí pokračovanie v práci na vyúčtovaní.
2. Zapíšte platby, prípadne vyrovnanie vyúčtovania.
3. V prípade ak evidujete spotrebu vody pomocou meračov zapíšte všetky stavy a zadajte cenu vody (vypracujte vyúčtovanie vody). Dátum odpisov musí byť rovnaký ako je obdobie vyúčtovania.
4. Skontrolujte nastavenie výpočtu poplatkov z omeškania, ak tento výpočet používate.
5. Vyplňte tabuľku spotrieb tepla na kúrenie. (tento krok môžete preskočiť a zadať teplo aj v sprievodcovi)

V tomto momente by ste mali mať pripravené všetky potrebné údaje a môžete spustiť sprievodcu. V prípade ak sa nájdu ešte nejaké chyby, pre ktoré by nebolo možné vypočítať vyúčtovanie, tak sprievodca v prvom kroku na ne upozorní.

Vodu som zadával cez denník meračov, prečo sa tieto údaje nepreniesli do vyúčtovania?

V prípade evidencie spotrebovanej vody cez denník meračov, je potrebné v sprievodcovi vyúčtovaním nastaviť automatické prepojenie na denník meračov (krok 4). Prepojenie zapnete kliknutím na tlačidlo "Možnosti" a následne výberom položky "Prepojiť TUV s tabuľkou spotreby vody" alebo podobne pre studenú vodu (SV). Po dokončení sprievodcu a prepočítaní vyúčtovania budú už náklady na vodu správne vložené vo vyúčtovaní. Nezabudnite zadať cenu vody!

Na faktúre za teplo je celkové množstvo tepla v GJ, ako mám tento údaj vložiť do celkového prehľadu, keď program ponúka jednotku v kWh?

V sprievodcovi v kroku 5 máte možnosť zadať pre informatívne položky použité pre rekapituláciu aj inú mernú jednotku ako ponúka program štandardne. Ponúkané merné jednotky sú prevzaté z predpisov záloh, ale pre informatívne účely sa dajú zmeniť. Označte položku, ktorej potrebujete zmeniť mernú jednotku a kliknite pravým tlačidlom na myške. Zobrazí sa ponuka s možnými mernými jednotkami. Výberom požadovanej voľby sa rozmer položky zmení. Táto zmena ovplyvní len tabuľku celkového sumáru vo vyúčtovaní. Rozpočítanie položiek pri výpočte prebehne podľa pôvodného nastavenia.

Sprievodca po zapnutí píše chyby a nepustí ma ďalej, prečo?

Sprievodca predtým ako povolí spracovanie vyúčtovania alebo editovanie existujúceho, vykoná test predpisov a iných potrebných položiek. Pokiaľ nájde nezrovnalosti, tieto chyby vypíše do zoznamu a zablokuje možnosť práce s vyúčtovaním. Dosť častý problém je v nerovnako zadaných merných jednotkách alebo typu pre rovnaké položky (položky z rovnakým názvom). Všetky položky s rovnakým názvom musia mať rovnako zadefinované mernú jednotku a typ pre všetky predpisy (všetky dátumy platnosti) v databáze. Inak vyúčtovanie nie je možné vypočítať. V prípade rozdielneho názvu položky (preklep, medzera a pod) sa položky považujú za dve rôzne.

Po dokončení sprievodcu program vypíše počas výpočtu chybové hlásenia.

Ak sprievodca počas výpočtu nájde chyby pre ktoré nemohol niektorú položku vyúčtovať, pridá hlásenie o chybe do zoznamu. Častý problém môže byť v nesprávnom zadaní obdobia vyúčtovania a obdobia odpisu meračov vody. Oba dátumy obdobia od a do musia byť totožné.

Vypočítal som vyúčtovanie ale v prípade vody nesedia fakturované náklady a náklady vypočítané programom, prečo?

V tomto prípade je potrebné skontrolovať či celková spotreba domu získaná automaticky súčtom bytových meračov a fakturované množstvo získané ako odpis stavu merača domu sú totožné. (napr. v denníku meračov, karta merač domu). V prípade ak je fakturovaná suma iná, prepíšte túto hodnotu údajom spotreby domu a nastavte v spodnej časti cenu za vodu. Následne dajte použiť zadané hodnoty. Do tabuľky korekcií sa pridá korigovaná spotreba tak aby súčet bytov bol totožný s údajom na merači domu. Zmena sa do vyúčtovania prenesie až po editácii a následnom prepočte vyúčtovania.

Kde sa zadáva suma fakturovaných celkových nákladov pre jednotlivé položky?

Suma celkových nákladov na príslušné položky je potrebné zadať v sprievodcovi vyúčtovaním v kroku 5.