SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Import údajov

SVB Správca 2008 (seriál) 20.01.2009

V tejto časti seriálu si spomenieme užitočnú funkciu, ktorá umožní importovať niektoré vybraté údaje z iných súborov. Medzi tieto údaje patria hlavne vytvorené predpisy, vyúčtovanie nákladov alebo stav vodomerov.

Pri prechode do nového obdobia nie vždy je možné exportovať už aj vypracované vyúčtovanie. Preto je tu možnosť po prenose údajov do nového súboru a neskoršom dokončení vyúčtovania, dodatočne údaje importovať. Tiež je takto možné importovať aj údaje o predpise, alebo odpis vodomerov.

Použitie oboch funkcií je pomerne jednoduché. Dialógové okno, ktoré umožní vykonať import predpisu alebo vyúčtovania je možné nájsť v menu Súbor->Import. Tu je možné následne vybrať či máte záujem o import údajov z predpisu, vyúčtovania alebo stav vodomerov.

Import predpisu záloh

Po výbere možnosti importu predpisu záloh sa zobrazí ako prvé klasické okno pre otváranie súboru. V tomto okne je potrebné označiť a potvrdiť tlačidlom "Otvoriť" súbor, s databázou spoločenstva z ktorého požadujete importovať predpis. Po "otvorení" sa súbor prekontroluje a zobrazí sa zoznam dátumov platnosti nájdených predpisov.

Import

Označením zaškrtávacieho políčka vedľa dátumu, označíte príslušný predpis a potvrdením tlačidlom "Importovať" sa údaje predpisu prenesú do otvoreného súboru spoločenstva. V prípade označenia voľby Posledný platný predpis sa prenesie každému vlastníkovi v databáze predpis ktorý platil ako posledný.

Import vyúčtovania

Okrem predpisu záloh, program umožňuje importovať aj vyúčtovanie predchádzajúceho obdobia. Nebudeme sa už venovať postupu importu, nakoľko sa aj v tomto prípade postupuje úplne rovnako ako v prípade importu predpisu, ale v krátkosti spomeniem dôvod prečo je dobré importovať predchádzajúce vyúčtovanie.

Funkcia importu vyúčtovania je ešte dôležitejšia ako import predpisu. Po importe vyúčtovania predchádzajúceho obdobia, sa v programe sprístupní možnosť počítať poplatky z omeškania aj pre nezaplatené nedoplatky z vyúčtovania. Rovnako sa suma preplatku alebo nedoplatku zobrazí v časti rekapitulácie aktuálneho vyúčtovania (po vytlačení vyúčtovania v pravej spodnej časti listu). Vyúčtovanie predchádzajúceho obdobia sa zobrazí aj v zozname vypracovaných vyúčtovaní (voľba sprievodca vyúčtovaním) a tiež je možné v programe toto vyúčtovanie prezerať, nie je ho ale možné editovať. V zozname je označené ako Rok XXXX , kde xxxx je označenie roku predchádzajúceho obdobia.

Import stavu vodomerov

Po výbere možnosti importu stavu vodomerov sa zobrazí ako prvé, okno pre výber súboru, podobne ako pri každom importe. Po "otvorení" súboru pre import, sa prekontrolujú dostupné stavy meračov(prehľadáva sa len stav odpisu) a zobrazí sa zoznam dátumov dostupných odpisov stavov.

Import

Pred importom je potrebné vybrať či sa má importovaný stav vložiť s dátumom 1.1 alebo 31.12. Bežne je vhodný spôsob pre vloženie s dátumom 1.1, lebo sa predpokladá, že potrebujete vložiť hlavne koncový stav meračov z pôvodného súboru (teda že pri exporte ste nestihli ešte zadať koncové stavy meračov, ktoré by sa preniesli ako východzie).

Označením zaškrtávacieho políčka vedľa dátumu, označíte príslušný odpis stavu a potvrdením tlačidlom "Importovať" sa údaje o stave prenesú do otvoreného súboru spoločenstva.