SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Evidencia spotreby - Voda 3. časť (Vyúčtovanie)

SVB Správca 24.04.2007

Po úspešnom zapísaní nameraných stavov meračov vody je možné prejsť k vypracovaniu vyúčtovania. Ako treba postupovať, čo je potrebné ešte zadať a čo znamenajú jednotlivé karty používané pri vypracovaní vyúčtovania? Na tieto otázky sa pokúsim odpovedať v dnešnom článku.

Zapísaním stavu meračov do tabuľky spotreby bytu každého vlastníka sa automaticky počíta aj spotreba príslušného merača alebo bytu. Nie je potrebné nikde nič zadávať (okrem ceny vody) aby sa vyúčtovanie vody vypočítalo. Dialógové okno vyúčtovania meračov, je možné nájsť v menu programu nasledovne: Spotreba->Voda->Vyúčtovanie vody alebo pomocou ikonky na nástrojovej lište.

Karta spotreba bytu

Po otvorení je v dialógovom okne, zobrazená spotreba prvého vlastníka v zozname. Výberom príslušného mena v zozname, v ľavej časti, sa automaticky zobrazí v pravej polovici spotreba nameraná meračom studenej a teplej vody a tiež zadané korekcie. V tomto okamihu ale ešte nie je zobrazená jednotková cena a celkové náklady na vodu. Aby bolo vyúčtovanie úplne, tak je potrebné ešte zadať cenu vody. V prípade ak miesto spotreby vody je len text "Nedostatok údajov..." toto znamená, že nie sú zadané aspoň dva stavy pre príslušný merač.

Karta cena vody

Nastavenie ceny je možné pre rôzne obdobia roku. Toto je vhodné napríklad pri zmene ceny vody počas roku. Je nutné, pre dané obdobie a zmenu cien vykonať odpis stavu meračov.

Cenu vody zadáte kliknutím na tlačidlo možnosti a výberom voľby Zadať cenu.

Ako prvé je potrebné vybrať či sa cena zadáva pre teplú alebo studenú vodu, potom je možné nastaviť obdobie podľa dostupných dátumov. (dátum v ponuke je prevzatý z odpisov stavu meračov, iný dátum ako je dátum odpisu nie je možné zadať). V prípade viacerých cien počas roku môžete postupovať napríklad nasledovne:

Predpokladajme , že sa cena vody zmenila ku 1.9.2006. Vyberiem z menu možnosti položku "Zadať cenu" a ako prvé nastavíme v kolónke "merač" na hodnotu SV. V prvých dvoch rozbalovacích ponukách je ponuka možných dátumov. Pre náš príklad vyberieme ako prvé obdobie od 1.1.2006 (vždy musí byť použitý dátum 1.1. a 31.12 pri vypracovaní vyúčtovania nákladov za obdobie od 1.1. do 31.12) do 31.8.2006. Teraz zadáme cenu za prvé obdobie a zadané údaje potvrdíme. Podobne postup opakujeme a zadáme cenu druhého obdobia od 1.9.2006 do 31.12.2006. Rovnako sa nastaví aj cena pre teplú vodu.

Nastavením cien teplej a studenej vody je vyúčtovanie skoro hotové. Ako poslednú vec čo je potrebné spraviť, je prekontrolovať stav centrálneho merača domu a prípadne zadať správnu hodnotu podľa nameraného stavu.

Karta merač domu

Táto karta je totožná s kartou v denníku meračov, preto jej použitie nebudem znovu opisovať. Pripomenúť treba len to, že korekciu spotreby domu je nutné robiť až po zadaní cien vody, lebo v opačnom prípade by sa vypočítaná korekcia doúčtovala vlastníkom s nulovou cenou. Pokiaľ ste ale korekciu zadali skôr ako bola vložená cena, je potrebné pomocou tlačidla možnosti (vpravo dolu) odstrániť automatickú korekciu pre SV alebo TUV a po nastavení ceny korekcií v spodnej časti karty opakovane zadať správnu spotrebu domu.

Karta spotreba domu

Podobne ako spotreba bytu je spracovaná aj spotreba domu. V tejto karte je uvedený prehľad celkovej spotreby za dom po jednotlivých obdobiach pri zmene cien (ak bola zadaná) a taktiež prehľad doúčtovaných korekcií. Pokiaľ ste zabudli zadať niektorú cenu korekcie, tak v tomto prehľade bude znázornená ako korekcia spotreby s nulovou cenou. Celková spotreba SV alebo TUV a podobne aj cena musí byť rovnaká ako je celková faktúra domu.

Záver, ostatné funkcie

V tomto momente je vyúčtovanie vody spracované. Na záver ešte pripomeniem zopár dostupných funkcií, ktoré ešte neboli spomenuté.

Tlačítko Možnosti->Prepočítať všetko
Je voľba ktorá umožní ručne vyvolať proces prepočtu spotrieb a vyúčtovaní. Túto možnosť postačí použiť len v prípade pokiaľ sa Vám zdá, že sa údaje neaktualizovali. Bežne sa všetky prepočty robia automaticky po stlačení tlačidla použiť.

Tlačítko Možnosti->Podrobnosti
Podobne ako aj v prípade denníka meračov, zobrazí podrobnejší rozpis spotreby daného vlastníka podľa zadaných údajov o stave meračov.

Tlačiť
Vytlačí prehľad spotreby aktuálne označeného vlastníka bytu.